Regulamin POMORSKA LIGA PIŁKARSKA
 
 
pathpic   pathpic   regulamin   pathpic

REGULAMIN

Pomorskiej Ligi Piłkarskiej

I. WSTĘP

 1. Organizatorem Pomorskiej Ligi Piłkarskiej  (zwaną dalej PLP) jest Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa
 2. W Pomorskiej Lidze Piłkarskiej  grają amatorskie drużyny-kategoria OPEN ( dolna granica uczestnika to 14 lat za zgodą rodziców)
 3. Celem Pomorskiej Ligi Piłkarskiej jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie amatorskiej piłki nożnej, promocja aktywnego spędzania czasu ,  
 4. Oficjalna strona internetowa Pomorskiej Ligi Piłkarskiej  to: www.apgdynia.pl
 5. Oficjalny adres email to: biuro@apgdynia.pl

II. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

 1. Drużyna zgłasza się poprzez wpłacenie wpisowego za jedną rundę rozgrywek - wysokość wpisowego ustala organizator.
 2. Wpisowe za rundę rozgrywek w kolejnych edycjach podane sa na stronie PLP.
 3. Wpisowe za rundę rozgrywek należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez PLP. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
 4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek PLP wymaga wypełnienia karty drużyny i przekazania jej organizatorowi w sposób określony przez GLPD
 5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.
 6. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
 • nazwę drużyny
 • imiona i nazwiska zawodników
 • imię i nazwisko kapitana drużyny
 • kontakt telefoniczny
 • adres email
 1. Drużyny grające pierwszy sezon w PLP podlegają szczególnym obostrzeniom. W wypadkach nie przestrzegania regulaminu PLP przez drużynę bądź poszczególnych zawodników, organizator PLP ma prawo do usunięcia zespołu bądź zawodników z rozgrywek bez stosowania innych kar przewidzianych w regulaminie PLP.
 2. Drużyna składa się maksymalnie z 16 zawodników.
 3. W meczach PLP mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek PLP.
 4. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
 5. Nowi zawodnicy mogą być zgłaszani w trakcie rozgrywek, jednak nie później niż do 5 kolejki drugiej rundy - wg kalendarza rozgrywek. Zgłoszeń można dokonywać u organizatora telefonicznie  lub poprzez email. Zawodnik może grać w następnej kolejce (najbliższy weekend) jedynie pod warunkiem dokonania zgłoszenia do wtorku włącznie. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie nie będą mogli wystąpić w najbliższy weekend.
 6. Zawodnik w trakcie sezonu może tylko jeden raz zmienić drużynę, jednak nie później niż do 5 kolejki rundy wiosennej - w/g kalendarza rozgrywek.
 7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach PLP zobowiązani są poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia lub przedstawić podpisane oświadczenia , które znajduje się do pobrania na stronie PLP w dziale "Zgłoszenia".
 8. Każdy zawodnik/drużyna odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NW, OC i gra na własną odpowiedzialność.
 9. Wszyscy gracze zgłaszajacy się do rozgrywek wyrażja zgodę na używanie i rozpowszechnianie  danych i wizerunku przez Akademię Piłkarska Trenera Czajki-Sebastian Czajka głównegoorganizatora Pomorskiej Ligi Piłkarskiej, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Za organizację rozgrywek PLP odpowiedzialny jest organizator PLP.
 2. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach  jest strona internetowa PLP, emaile i smsy rozsyłane przez organizatora na adresy i numery kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn.
 3. Terminarz rozgrywek ustalany jest przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.
 4. Dokładne terminy są dostępne w stałym terminarzu i będą ogłoszone przed rozpoczęciem rozgrywek.
 5. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Muszą zgodzić się na to obie drużyny będące w składzie co najmniej 5-osobowym [przez cały czas trwania spotkania]. Ostateczną decyzję podejmuje sędzia. Musi on opisać w protokole meczowym jaki był dokładny powód przełożenia spotkania. Jeśli tylko jedna drużyn chce przełożyć spotkanie to mecz musi się odbyć. Przełożony w ten sposób mecz musi odbyć się w najbliższym możliwym terminie.
 6. Wszystkie zaległe mecze z rundy jesiennej muszą zostać rozegrane niezwłocznie po zakończeniu rundy jesiennej do daty wyznaczonej przez organizatora.
 7. Wszystkie zaległe mecze z rundy wiosennej muszą zostać rozegrane przed dwoma ostatnimi kolejkami sezonu. W przypadku nie rozegrania meczu do tego terminu przyznany zostaje obustronny walkower.
 8. Drużyny mogą rozegrać mecz awansem jedynie w przypadku wyjątkowej sytuacji i za zgodą organizatora.
 9. Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% meczy w rundzie, a jeżeli rozegra ich więcej - wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu i od nowego sezonu może ubiegać się o udział w najniższej klasie rozgrywek.
 10. Wszelkie protesty muszą być składane do organizatora w formie pisemnej (osobiście lub emailem) najpóźniej w ciągu 3 dni od daty meczu/zdarzenia.
 11. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji organizator ma maksymalnie 14 dni.

IV. MECZ I BOISKO

 1. Boisko ma wymiary 60 x 30 metrów.
 2. Bramki mają wysokość 2 metrów i szerokość 5 metrów. Niewielkie odstępstwa od tych wymiarów są dopuszczalne.
 3. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach - w wypadku braku numeru na koszulce danego zawodnika, sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry. W sytuacji wyjątkowej organizator zapewnia narzutki w jednolitym kolorze .
 4. Obowiązuje całkowity zakaz gry w jakichkolwiek korkach z "wkrętami". Dopuszczone są jedynie korki "lane", bądź inne obuwie sportowe na płaskiej podeszwie typu TF. Kapitan może w dowolnym momencie meczu (lecz przed jego zakończeniem) zgłosić sędziemu prośbę o sprawdzenie obuwia zawodnikowi bądź zawodnikom drużyny przeciwnej. Zawodnik grający we "wkrętach" zostaje ukarany przez sędziego żółtą kartką . Ponownie może wejść na boisko po zmianie obuwia na regulaminowe.
 5. Drużyna rozpoczyna mecz w 7 osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + sześciu zawodników w polu).
 6. Prawo wyboru koszulek przysługuje gospodarzowi spotkania, ale tylko w przypadku gdy posiada on wszystkie jednakowe koszulki z numerami na plecach. W sytuacji, gdy stroje obu zespołów mają podobne barwy sędzia nakazuje zmianę koszulek drużynie gości na inne dowolne.
 7. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 5 zawodników [ilość minimalna przez cały czas trwania spotkania]. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 5 osobowym w terminie wyznaczonego spotkania ustalonej na zebraniu.
 8. Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze - w strefie środkowej boiska i tylko przez drużynę posiadającą piłkę ( rzut z autu, rzut rożny) lub po wyraźnej zgodzie udzielonej przez sędziego spotkania. W przypadku naruszenia tego przepisu gry sędzia ma prawo zastosować odpowiednią karę - "Kary w grze".
 9. Kapitan musi być wyróżniony opaską kapitańską. Nie ma obowiązku przekazywania opaski innemu graczowi na czas zejścia kapitana "na zmianę" jeśli znajduje się on w bezpośredniej bliskości boiska.
 10. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan.
 11. Wszystkie zespoły, zarówno w meczach ligowych jak i pucharowych, są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego zachowania się osób towarzyszących, Zarząd może zweryfikować wynik meczu, ukarać drużynę finansowo a nawet wykluczyć ją z rozgrywek GLPD
 12. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.
 14. Mecz trwa 2x25 min z przerwą do 5 minut.
 15. Spotkanie musi rozpocząć się punktulanie o wyznaczonej godzinie, bez czekania na zebranie się zawodników w pełnym składzie.

V. PRZEPISY GRY

 1. W grze obowiązują przepisy FIFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
 • nie obowiązuje przepis o spalonym
 • w trakcie wykonywania rzutu wolnego mur drużyny przeciwnej musi być oddalony o 7 metrów od piłki

VI. KARY W GRZE

 1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego i przepisów obowiązujących w PLP.
 2. Obowiązują kary: żółte i czerwone kartki.
 3. Trzy żółte kartki w meczach powodują automatycznie odsunięcie zawodnika od 1 meczu, 6 żółtych kartek - 2 kolejne mecze absencji, 9 żółtych kartek - 3 kolejne mecze.
 4. Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez organizatora, który w zależności od okoliczności podejmie decyzję jaką zastosować karę -  odsunięcia od więcej niż 1 meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.
 5. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
 6. Przewinienia karane minutami (wymiar kary w zależności od siły faulu, agresywności):

Żółte kartki

 • opóźnienie wznowienia gry
 • niezachowanie wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu wolnego (uwaga! rzut wolny wykonywany jest na gwizdek tylko wtedy jeśli wykonawca rzutu wolnego poprosi sędziego by odsunął mur od piłki)
 • wchodzenie bez zgody sędziego na boisko
 • źle dokonana zmiana zawodników
 • gra w nieregulaminowym obuwiu
 • nie sportowe zachowanie
 • słowne lub czynne okazywania niezadowolenie z decyzji sędziego
 • zagranie ręka, które nie umożliwiło zdobycia bramki
 • nie sportowe zachowanie
 • faule i inne przewinienia nie kwalifikujące się na czerwoną kartkę

Wykluczenie z gry (czerwona kartka)

 • rażący faul (np. brutalny wślizg od tyłu na nogi zawodnika, wślizg wyprostowanymi nogami w nogi przeciwnika)
 • zagranie ręką uniemożliwiające zdobycie bramki przez drużynę przeciwna bramki lub pozbawienie realnej szansy jej zdobycia
 • złapanie za koszulkę/faul powodujący pozbawienie przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki realnej szansy zdobycia gola (np. złapanie za koszulkę zawodnika będącego w sytuacji sam na sam z bramkarzem)
 • użycie bardzo obraźliwego, wulgarnego języka w stosunku do przeciwnika/sędziego
 • bardzo agresywne zachowanie zawodnika
 • uderzenie/plucie na przeciwnika

VII. SĘDZIOWANIE

 1. Obsadę sędziowską na najbliższe  mecze wyznacza organizator PLP.  
 2. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziów "zawodowych" Zarząd ma prawo wyznaczyć do sędziowania inne osoby lub drużynę grającą wcześniejszy lub późniejszy mecz.
 3. W sytuacji, gdy na boisko nie dotrze wyznaczony arbiter, mecz może się odbyć z udziałem innego sędziego jeśli zgodzą się na to przed meczem obie drużyny.
 4. Sędzia zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i podpisania protokołu meczowego, a następnie przekazania go do organizatora w sposób ustalony z organizatorem.
 5. Sędzia zobowiązany jest do wpisywania do protokołu wszystkich nieprawidłowości i sytuacji, w których drużyny naruszają regulamin GLPD.
 6. Sędzia meczu obowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn - sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia następnego meczu.
 7. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia przed meczem obuwia wszystkich zawodników. Jeśli w trakcie meczu na boisko dotrą nowi gracze zobowiązany jest sprawdzić obuwie przed rozpoczęciem drugiej połowy. Patrz -> pkt. IV.6
 8. Sędzia ma obowiązek przesłania wyników spotkań w sposób ustalony z organizatorem niezwłocznie po końcu zawodów, które prowadził.
 9. Drużyny mają prawo za pośrednictwem kapitana zgłosić do organizatora PLP wszelkiego rodzaju nieprawidłowości dotyczące sędziowania telefonicznie lub mailem tego samego dnia od zakończenia meczu.

VIII. PUNKTACJA

 1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną oraz minus 1 punkt w przypadku walkowera
 2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:5.
 3. Walkower techniczny oznacza przyznanie wyniku 0:5, chyba, że wynik meczu w momencie przerwania spotkania był bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej. W tym wypadku zostaje zachowany wynik z chwili przerwania spotkania.
 4. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:

 

 • liczba zdobytych punktów
 • bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi drużynami(w przypadku 3 lub więcej drużyn tzw. ”mała tabelka”)
 • różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
 • większa liczba strzelonych bramek
 • mniejsza liczba straconych bramke
 • dodatkowe spotkanie
 1. O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:

 

 • liczba zdobytych punktów
 • różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
 • liczba strzelonych bramek
 1. Pierwszą ligę opuszczają 2 ostatnie zespoły, a awansują 2 najlepsze z drugiej ligi. Drugą ligę opuszczają 2 ostatnie w przypadku, gdy jest duża liczba nowych chętnych drużyn będą musiały rozegrać mecze barażowe o udział w II lidze, chyba, że organizator wyznaczy inny sposób kwalifikacji do II ligi.
 2. W sytuacji, gdy liga będzie liczyła od początku rozgrywek mniej niż 12 zespołów Zarząd może ustalić inną ilość drużyn, które opuszczą po sezonie daną ligę. Decyzję w tej kwestii organizator  podejmuje najpóźniej do 5 kolejki rundy jesiennej.
 3. W przypadku gdy drużyna grająca w poprzednim sezonie w pierwszej lub drugiej lidze nie zgłasza się do rozgrywek lub nie zapłaci w terminie wpisowego, w jej miejsce wchodzi drużyna, która w poprzednich rozgrywkach zajęła najwyższe nie premiowane awansem miejsce (odpowiednio w drugiej, trzeciej lub czwartej lidze).
 4. Pierwsza, druga, trzecia liga liczą maksymalnie po 12-16 drużyn. Czwarta liga liczy najwyżej 14 drużyn.
 5. Wycofanie się lub dyskwalifikacja drużyny w trakcie rozgrywek oznacza, że w następnym sezonie ma prawo ubiegać się ona o prawo gry w najniższej klasie rozgrywek.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu PLP.
 2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator PLP.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w rozgrywkach o Puchar PLP oraz innych rozgrywkach organizowanych przez GLPD .
 4. Aktualna wersja regulaminu zawsze dostępna u organizatora PLP.